Photo in Black and White with model Sugi Erika #fine art #fineart #portrait #sugi_erika #mono #monochrome #bnw #black and white #blackandwhite #sexy #beauty #woman #yukata #kimono #wasou #japanese_room #sony #voigtlander #boudoir
_