Norwegian championship, Rally by henrikhenrikhansson
_