Monument to Catherine the great in Krasnodar by Igor Khizhnyak
_