Night cityscape of Yekaterinburg by Sergey Egorov
_