Long time no sea ... by Zoran Dujić - LightHunter
_