Spring girl - Anastasiya Scheglova by Sergey Kulagin
_