شهرصنعتی اراک از کوه و آلودگی شهری-عکس با موبایلMountains and contaminated industrial city of Arak c by Ahmad Hezavei
_