China_Zhejiang_Hangzhou_Tianmoshan_Mountain_1993-117 by Arie Boevé
_