China_Zhejiang_Hangzhou_Tianmoshan_Mountain_1993-112 by Arie Boevé
_