27.Zhejiang_Anji_Bamboo_Garden_1998-126 by Arie Boevé
_