Hasthinapuram lake. (Chennai, India) by Saravana Kumar
_