Sheyxlar Kandi (shixov, Baku) by Muhammed Ismayilov
_