China_Zhejiang_Hangzhou_Bonsai_Garden_1993-107 by Arie Boevé
_