Fujian_Xiamen_Botanical_Garden_102 by Arie Boevé
_