Portrait. Black and white glamor. Studio A. Krivitsky. by krivitskiy
_