Federico Sceriffo vs. Kenshiro Gushi by Peter Kliphuis
_