کاش همه چیز مثل قدیم بود ....افسوس دیگر هیچ کدامش باز نخواهد گذشت  by yousef bashari
_