My spring, my black&white spring... by Maya Lyubenova
_