Ilyushin IL-18V cockpit (foto 2 ) by Gino Wallaert
_