RSHD Barabai atau RSUD. H. Damanhuri Barabai  by Rif'at Maulana
_