Tris Ekklisies, South Crete  by Nikos Velegrakis
_