RIGOR VON SLASHER Jan 24/14 by Kenzie Vega Photography
_