Chalet-à-Gobet #4, 24-10-2017 by Vladimir Domashko
_