Squacco heron (Ardeola ralloides) by Vasilis Theodoridis
_