Cricket - Miami, Florida by Douglas Lyle Thompson
_