Rickshaw man (Bikanchiku, Kurashiki, Japan) by Mona Ohya
_