The Gulf of Finland, july 2017. by Evgeny Mokhorev
_