Fögrufossar (Lekafossar, Hrauneyjafossar) in Sigöldugili (Waterfall Fögrufossar in Sigöldu Canyon) by Rafn Sig,-  @ Discover Wild Iceland.com
_