Mountain Peak, Cabezas Bolivia by Wayne L. Talbot
_