JISHOUJI-temple(GINKAKUJI) 正式名称:東山慈照寺  http://www.shokoku-ji.jp/g_about.html  http://risusan.net/?p by Shiho
_