Unknown Fishermen by Lars-Toralf Utnes Storstrand
_