Leonid Desyatnikov, composer. St.Petersburg, 2015. by Evgeny Mokhorev
_