Marina. St. Petersburg, 2003. by Evgeny Mokhorev
_