Martha and Gluklya. S-Pb., 2005 by Evgeny Mokhorev
_