Sasha, Olga and Kostya. Kronshtadt, 2002 by Evgeny Mokhorev
_