A quiet place in Kyu-furukawa Garden by Mutian Wang
_