Mouette rieuse :Chroicocephalus ridibundus :Black-headed Gull by Chevalier Sylvia
_