Nights in white satin by Valentina Yotova-Todorova
_